Edison var en digital tidskrift (ISSN 1402-4411) mellan åren 1995-1999 med inriktning på naturvetenskap och teknik och var tänkt som ett didaktiskt inspirationsmedel för skolor, barn och lärare redan 1995 då mycket lite innehåll på Internet var pedagogiskt. Edison blev stilbildande för många projekt framöver och var på sin tid ett av Sveriges främsta IT-pedagogiska projekt. I nära samarbete med forskare över hela landet vid universitet och högskolor garanterade Edison en hög vetenskaplig och didaktisk nivå.   


En broschyr för Edison kunde se ut så här (1995): 

  NATURVETENSKAP OCH TEKNIK

  Edison- en vetenskaplig, digital tidskrift för barn och ungdomar

Edison - ett digitalt inspirationsmedel

I dagens skola är det nödvändigt att datorer används på ett positivt och naturligt sätt i undervisningen. Edison är tänkt att främja elevers och lärares användande av informationsteknologi och innehålla stimulerande kunskap i ämnena naturvetenskap och teknik. Tidskriften bör närmast ses som ett inspirationsmedel och fungerar som ett komplement till befintligt undervisningsmaterial. Innehållet i Edison har barnens egna funderingar som utgångspunkt, och tillvaratar deras intressen för ämnena i fråga. Ett stort nätverk av forskare och experter samarbetar med oss för att kunna garantera en vetenskaplig bas för de frågor, svar och formuleringar som lyfts fram i tidskriften. Den digitala tidskriften utkommer en gång per månad och förmedlas via Internet.

Vi vill genom Edison ge IT ett "mänskligt", välbekant och användarvänligt ansikte genom att låta det påminna om en tidskrift dit man kan vända sig för att få svar på sina funderingar. Begreppet digital tidskrift ligger närmast tillhands att använda, men begreppet multimediaprogram är också användbart med tanke på att tidskriften även kommer ges ut och utvecklas på CD-ROM.

Framtiden börjar idag

Det har under senare år framkommit att samhällets efterfrågan på människor som är utbildade inom ämnesområdena
naturvetenskap och teknik är större än tillgången på desamma. Det är också ur demokratisk synvinkel viktigt att så många som möjligt får kunskap inom naturvetenskap, teknik och informationsteknologi eftersom det ofta krävs en hög kunskapsnivå inom dessa områden för att kunna deltaga i samhällsdebatten. Dessutom är det väsentligt att försöka hindra att det skapas en "teknoelit" kring IT och naturvetenskap. Det finns alltså ett behov av att väcka och stimulera elevernas intresse för informationsteknologi, naturvetenskap och teknik. Detta tror vi kan ske med start redan på låg- och mellanstadiet och framöver i skolåldern. Man tillvaratar i så fall elevernas naturliga nyfikenhet, och grundar ett intresse som förhoppningsvis håller i sig genom åren. Med hjälp av en naturvetenskaplig, digital tidskrift riktad till barn och ungdomar kan dels lärarnas undervisning underlättas och dels elevernas intresse och nyfikenhet för NO-ämnena väckas.

Syftet med vår digitala tidskrift

Vi vill med detta didaktiska hjälpmedel skapa ett gott inspirationsmedel för undervisning inom NO/teknik. Vi ser som våra
huvuduppgifter att väcka och förstärka barnens intresse för naturvetenskap och teknik och att öka användandet av IT i skolan. Syftet med Edison är även att stimulera elevernas tänkande och aktiva kunskapsinhämtande. Vi anser det väsentligt att intressera flickorna lite extra eftersom dessa ofta halkar efter inom de berörda ämnena. Vi hoppas att IT-pedagogiken och intresset för naturvetenskap och teknik ökar så mycket att Edison rationaliserar bort sig själv en dag. Den dagen känner vi att vi lyckats!

Tidskriftens profil

Idén med Edison är att utgå från barnens egna funderingar och perspektiv och att aktivt söka kontakt med läsarna, d.v.s. vara interaktiv. Tidskriftens interaktivitet utgörs dels av att läsarna skickar in frågor som besvaras av kompetenta personer och dels utför experiment och uppdrag samt uppmanas att skriva till redaktionen och berätta hur de gått tillväga. En annan sida av interaktiviteten är att Edison utges en gång per månad och detta innebär att innehållet hela tiden kan anpassas efter läsarnas aktuella önskemål. Edison har ett innehåll som utmanar elevernas föreställningar om naturvetenskapliga begrepp och processer vilket skapar så kallade kognitiva konflikter som främjar inlärningen. Barnen 
skall uppmuntras att på egen hand söka kunskap och förstå att svar inte alltid är enkla eller entydiga.

Genom att tidskriften är skolanknuten gör vi den tillgänglig även för de barn som inte har tillgång till dator i hemmet.
Edison är fri från "skräpkultur" och ligger på en vetenskaplig nivå, tack vare kunniga skribenter från olika högskolor och
universitet runt om i landet.

Exempelvis kommer Edison att innehålla

- vetenskapliga artiklar, skrivna på ett sådant sätt att barn ska kunna 
förstå. Förklarande artiklar som bygger på barns egna
funderingar.
- artikelserier av typen forskare berättar.
- tävlingar och problem som skapar kognitiva konflikter hos läsarna.
- laborationsförslag och experiment med många svårighets- och frihetsgrader.
- läsarnas frågesida. Här kan läsarna ställa frågor till kunniga personer.
- forskarskola där läsarna själva får lära sig att bedriva undersökningar på 
ett forskningsliknande arbetssätt. Vår förhoppning är
att forskare här ska ge råd och rön.
- månadens uppfinning- befintliga eller läsarnas egna uppfinningar.
- debattsida. Här kan läsarna ventilera sina funderingar och åsikter.
- olika teman som följs upp under ett antal nummer.
- miljösida- Praktiska och teoretiska resonemang om vad som sker i vår miljö 
och hur den påverkas av människans aktivitet.
- tips om vad man som enskild individ kan göra för att förbättra miljön.

Vad vill vi uppnå?

Att fler barn upplever NO och teknik som spännande och lustfyllt. Vi hoppas även att lärarnas undervisning inspireras av
Edison. Vi tror att användandet av datorn som ett pedagogiskt hjälpmedel kommer att öka. Ett förväntat resultat är att på lång sikt påverka tillströmningen till högre utbildningar inom NO/teknik. Detta är en förutsättning för att näringslivets behov av kompetent arbetskraft ska kunna tillfredsställas. Vi förväntar oss även att en större del av allmänheten än i dag ska besitta breda baskunskaper i naturvetenskap, teknik och informationsteknologi. Detta är en viktig förutsättning för en fungerande demokrati och miljö.

Tekniska förutsättningar

Edison är en digital tidskrift vilket innebär att den både produceras, distribueras och läses på dator. Edison görs dels i ett
program som heter Multimedia director, dels på Internets Web-sidor. Versionen vi gör i Multimedia director kan användas på både Macintosh och PC. På Macintoshdatorer är det bara att klicka igång, medan PC-datorer kräver DOS eller Windows, vilket i princip alla PC har. Internetversionen förutsätter att du är uppkopplad på Internet.

Edison utvecklas ständigt

Under hösten 95 och våren 96 kommer Edison att bedrivas i projektform i samarbete med HLK och Stiftelsehögskolan i Jönköping.Denna tid bör ses som en utvecklingsperiod, en startsträcka för Edison. En Internetversion av numret som visades på NOT-mässan i augusti hittar du på Internet fram till januari, då vi utger första provnumret av Edison. Under våren kommer sedan ytterligare fyra provnummer att utges. Provnumren är till för att vi i samarbete med användarna ska kunna utveckla produkten. Därför kommer de nummer som utges under våren också att vara gratis. Vi bedriver även ett omfattande arbete med att söka efter lämpliga databaser där läsarna kan hitta intressant och stimulerande information. I augusti har vi en bas med ca. 100 länkar som uppdateras och utökas kontinuerligt. Vi arbetar också nära med ett antal pilotskolor.

Samarbeten

Edison samarbetar med Högskolan i Jönköping och Skolverket. Vi har tack vare deras
finansiering kunnat utforma pilotnumret av Edison. Fler som vi samarbetar med är: Verket för Högskoleservice, Skol- och
barnomsorgsförvaltningen i Jönköpings kommun, IT-pedagogerna i Jönköpings län, Ingenjörssamfundet och forskare vid flertalet av Sveriges universitet och högskolor. Många skolledare, lärare och elever som deltar under pilotstadiet är mycket positiva till Edison och menar att det ligger helt rätt i tiden.

Råd till dig som ska använda Edison

Vägar ut i världen...

Edison är ett läromedia och inget vanligt läromedel. Den innehåller förutom den digitala tidskriften även en databas med mer än hundra länkar ut i världen. Databasen hittar du via Skoldatanätet eller via vår Internetadress. Basen uppdateras och utvecklas kontinuerligt. Vår grundläggande pedagogiska tanke med läromediat Edison är att utgå från elevernas funderingar. På så vis tillvaratas elevernas nyfikenhet och intresse.

Att tänka på

- Edisons profil ligger helt i linje med den nya läroplanen för grundskolan (Lpo94). Den hjälper eleverna att själva söka och tillgodose sig den kunskap som kan behövas. Lärarrollen blir i det här fallet mer lik en handledarroll där läraren kan rycka in och vägleda elevens eget kunskapssökande, i den mån det behövs. Man bör således låta eleverna så långt det är möjligt att själva läsa, intressera sig och aktivt inhämta ny kunskap. Lärarens roll blir då att stödja och entusiasmera eleverna. Detta kan ske bl a genom att använda den nya informationsteknologin i klassrummet.

- Texterna bör inte ses som något eleverna måste lära sig utantill. Tanken är att texterna istället ska stimulera intresset för no/teknik. Innehållet gör inte anspråk på att ge svar på alla frågor som eleverna har utan har som syfte att visa vad no/teknik är samt vara en utgångspunkt för undervisningen. Det viktigaste är ju inte att man läser texten utan vad man gör med den.

- Frågeställningarna i anslutning till texterna är bara förslag på vad läsaren kan gå vidare med efter textläsningen. Frågorna är därför ingen kontroll av att läsaren läst och förstått texten. Tanken är att 
frågorna tillsammans med texten skall stimulera till
vidare kunskapsinhämtande. Låt gärna eleverna hitta på fler frågeställningar 
att arbeta med.

- Använd gärna vår databas på Internet som ett komplement till Edison.

Tidskriften fungerar också bra tillsammans med andra läromedel. I samband med Edison har du dessutom möjligheten att integrera bibliotek, Internet, lokala experter och närmiljön m.m. i din undervisning. Om du dessutom tillsammans med dina elever utnyttjar Newsgrupperna på Internet har ni tillgång till experter från hela världen.

- Ingen elev är den andra lik, alla har de olika behov. Edison ger dig en möjlighet att individualisera din undervisning Detta kan du bl.a. göra om dina elever ges möjlighet att välja vilka avsnitt som de vill läsa.

Vad tycker dina elever om Edison? Pröva och se. Skriv gärna till oss och berätta hur Edison kan bli bättre. Vår önskan är att tidskriften ska utvecklas tillsammans med Er och eleverna!

Lycka till önskar Edisonredaktionen!

Vi som arbetar med Edison är:

Leif Andersson, redaktör/ekonomi/art director
Ingenjör, FK Kommunikationsvetenskap

Terese Isaksson, redaktör/art director
FK Kommunikationsvetenskap

Valdi Ivancic, vd/chefsredaktör
Ingenjör, Grundskollärare

Jimmy Jaldemark, redaktör
Grundskollärare

Adress: Högskolan i Jönköping
Box 1026
551 11 Jönköping
Telefon vx: 036- 15 77 00
E-mail:Ed...@hj.se

Internetadress: http://www.hj.se/~edison/prsnt1.htm (OBS! Länk och mailadress gäller ej längre!)

Copyright by Medison 2013